Ansök här

Ansökan om bidrag från stiftelsen ska göras på fastställt formulär (se nedan) och ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 december varje år.
Ansökan kan avse antingen ett nytt projekt eller ett projekt som tidigare tilldelats medel. En förutsättning för att få fortsatta anslag är att sökanden till stiftelsen inlämnat den årliga redovisningen eller slutredovisningen för avslutat projekt.

Ansökningar skickas alltid per e-post till sekreterare@forsbergsstiftelse.se

Ansökan ska innehålla:
  • Ansökningsblankett i PDF-format (hämtas här)
  • Utförlig projektbeskrivning som bilaga
  • CV för samtliga deltagande personer i projektet
  • Eventuellt godkännande från försöksetisk nämnd

Förvaltningskostnader får uppgå till maximalt 25 % av sökt belopp.
Publikationskostnader får uppgå till maximalt 10 % av sökt belopp.

Bidrag ges inte till:
  • Löner eller arvoden
  • Konferenser eller symposier
  • Forskning som innebär användning av försöksdjur
Beslut om bidrag

Alla ansökningar som uppfyller kriterierna för stiftelsens ändamål granskas och bedöms av flera experter inom veterinärmedicinsk forskning och undervisning. Styrelsen fattar därefter beslut.

Årsrapport/Slutrapport

Sökanden är skyldig att till stiftelsen lämna årsrapport/slutrapport tillsammans med en ekonomisk redovisning och redogörelse för arbetets fortskridande/avslutande och publicering. Rapporten inklusive bilagor inlämnas per e-post till: kassor@forsbergsstiftelse.se