Stöd oss!

Genom Din gåva kan vi ge fler forskare och lärare möjlighet att utveckla forskningsmetoder och analyser för att göra nya rön och upptäckter till nytta för våra hundar.

Forsbergs stiftelse har sitt ursprung i ett testamente från 1977, där avkastningen på kapitalet skall användas för bidrag till främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning om sjukdomar hos hundar. 

Stiftelsens tillgångar förvaltas i samråd med ett av styrelsen utsett värdepappersbolag (svenskt aktiebolag med erforderligt tillstånd av Finansinspektionen enligt lag 1991:981 om värdepappersrörelse) så att kapitalets realvärde bibehålles så långt som möjligt samtidigt som kapitalet ger en godtagbar avkastning. 

Ekonomi och medelsanvändning granskas årligen av auktoriserade revisorer. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen. 

De testamenterade medlen har under årens lopp förvaltats väl, varför den årliga avkastningen bidragit till att många forskare och lärare inom veterinärmedicin fått möjlighet att utveckla kunskaperna om hundars sjukdomar.

För ytterligare information om förfarandet vid donation eller testamente, kontakta stiftelsens kassör:
kassor@forsbergsstiftelse.se